POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem "Promocja Przedsiębiorczości"

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, ul. Damrota 4, 45-064 Opole. Z Administratorem możesz się skontaktować:
  - pisząc na adres e-mail: biuro@spp.opole.pl
  - pisząc na adres pocztowy siedziby Administratora.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy przepisów RODO osobom, których dane są przetwarzane, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
  - pisząc na adres e-mail: iod@spp.opole.pl
  - pisząc na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, ul. Damrota 4, 45-064 Opole.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu utrzymywania kontaktów, w związku ze współpracą, świadczeniem usług lub innymi sprawami wymagającymi komunikacji z Administratorem. W zależności od przedmiotu, którego dotyczy komunikacja Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a), b), d), e), f) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f), w związku z następującymi, prawnie uzasadnionych interesami:
  - promocja działalności Administratora;
  - promocja usług świadczonych przez Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  - organom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  - podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia zgodnej z art. 28 RODO (w szczególności podmiotom zapewniającym wsparcie w zakresie obsługi infrastruktury teleinformatycznej).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia kontaktów, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnoprawnej lub obowiązków publiczno- i administracyjnoprawnych Administratora. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody. W przypadku przetwarzania danych w związku prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu uznania Pani/Pana sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Pana prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo jej wycofania w dowolnym momencie. W przypadku przetwarzania danych w związku prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem przypadków kiedy obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa lub umowy zawartej z Administratorem. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie Administratorowi kontaktowania z Panią/Panem.
 11. Administrator nie będzie wobec Pani/Pana podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.