NASZE PROJEKTY


Nabór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu oraz Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu, którzy zadeklarowali chęć wnioskowania o przyznanie wsparcia

« wstecz

12.05.2020

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu oraz Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu, którzy zadeklarowali chęć wnioskowania o przyznanie wsparcia w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu - w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 w Opolu (III piętro) w dniu 15.05.2020 r. (tj. piątek) w godzinach 9:00 - 14:00.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego lub Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w skrzynce oddawczej umieszczonej na drzwiach wejściowych do Biura Projektu (III p.). W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane.

Dotyczy Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:
Uczestnik Projektu składa w Biurze Projektu następujące dokumenty:
1. wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik do niniejszej informacji) w ramach Projektu Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5 - 2 egzemplarze;

wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ( obowiązujący od dnia 23.04.2019 z późn. zm.) - 2 egzemplarze,
lub
kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych - 2 egzemplarze (kopie potwierdzone przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem);

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do w/w Regulaminu) - 2 egzemplarze;

c) oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że dana osoba nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 15 do w/w Regulaminu) - 2 egzemplarze;

d) oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz środków oferowanych; w ramach PO WER, RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do w/w Regulaminu) - 2 egzemplarze.

Dotyczy Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:
Uczestnik Projektu składa w Biurze Projektu następujące dokumenty:
2. wypełniony Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik do niniejszej informacji) w ramach Projektu Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5 - 2 egzemplarze;

wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
e) zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków - 2 egzemplarze,
f) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ( obowiązujący od dnia 23.04.2019 z późn. zm.) - 2 egzemplarze,
lub
kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych - 2 egzemplarze (kopie potwierdzone przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem);

g) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do w/w Regulaminu) - 2 egzemplarze;

h) oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że dana osoba nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 15 do w/w Regulaminu) - 2 egzemplarze;

i) oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz środków oferowanych; w ramach PO WER, RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do w/w Regulaminu) - 2 egzemplarze.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez uczestnika projektu należy wpisać "nie dotyczy".

Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucane na etapie oceny formalnej.

Dokumenty, o których mowa powyżej
należy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć, ponumerować i zaparafować wszystkie strony Wniosku łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej). Dwa egzemplarze Wniosku należy umieścić (każdy Wniosek osobno) w skoroszytach A4 zawieszanych, z boczną perforacją i dostarczyć do Biura projektu w terminie naboru.

Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię i nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Projektu


Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" ul. Damrota 4, 45-064 Opole

Podstawowe wsparcie pomostowe/ lub Przedłużone wsparcie pomostowe Projekt "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"


Niezłożenie Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego w wyznaczonym powyżej terminie, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wsparcie pomostowe będzie udzielane w kwocie netto
bez względu na status podatkowy uczestnika.

Pozostałe informacje dotyczące składania Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz przygotowania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (obowiązującym od 23.04.2019 r. z późn. zm.) w ramach projektu Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5 -> § 7 i 8.

Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej Projektu: zobacz

« wsteczLoga partnerów projektów