NASZE PROJEKTY

Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Dokumenty do pobrania


    Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim - wersja nr 14


Archiwum

   Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim - wersja nr 13 (obowiązujące do 15.07.2014)
Załącznik 6 - WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZESTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC de minimis (obowiązujące do 4.07.2013)
Załącznik 9 - WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ (obowiązujące do 21.08.2013)
Załącznik 12 - WZÓR UMOWY NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ (obowiązujące do 4.07.2013)
Załącznik 18 - STANDARDOWY WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (obowiązujące do 4.07.2013)